ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΜΑ)»
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

Σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θ & Δ Τσάτσου

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει τη δυνατότητα για διεπιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/ πεδία του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλα αντικείμενα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστημών.

Η συστηματική, μεταπτυχιακού επιπέδου κατάρτιση στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εφόδιο για άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, οργανισμών και επαγγελμάτων.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα, με βασικό άξονα τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη συνακόλουθη συνειδητοποίηση (α) του πολυδιάστατου χαρακτήρα των θεμάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και (β) της «υπεραξίας» που κομίζει η διεπιστημονικότητα και η μεθοδική, πολύπλευρη προσέγγιση των θεμάτων.

Πυλώνα της εκπαιδευτικής προσέγγισης αποτελεί ο συνδυασμός της θεωρητικής με την πρακτική διάσταση των ζητημάτων που ανακύπτουν στη γνωστική ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Θεωρίας και η ανάπτυξη της ικανότητας για θεωρητικά στέρεη αλλά και πρακτικά αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Από τη σκοπιά των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρωπαϊκή διάσταση των ζητημάτων και στη διασύνδεσή τους με τις προκλήσεις, τις αδυναμίες αλλά και την προοπτική της ευρωπαϊκής πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής «ολοκλήρωσης» (European integration).

Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικευτούν στους τομείς τους ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, αφού όμως θα έχουν προηγουμένως αφομοιώσει τις γενικές κατευθύνσεις της διεπιστημονικότητας και της; μεθοδικής έρευνας, καθώς και τις βασικές γνώσεις γύρω από τα καίρια μεγέθη του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Θεωρίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενδεικτικά, τα εφόδια που θα αποκομίσουν οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι χρήσιμα σε:

 • Ανώτερα ή κατώτερα στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας και διαφόρων κρατικών ή ημι-κρατικών οργανισμών
 • Στελέχη διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λπ.
 • Στελέχη μη-κυβερνητικών οργανισμών, διεθνούς ή εθνικής εμβέλειας
 • Μέλη του διπλωματικού σώματος και σε άλλους εργαζομένους σε πρεσβείες ή άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο πεδίο των διακρατικών σχέσεων
 • Όσους πρόκειται να ασκήσουν πρακτικά τη νομική επιστήμη είτε ως δικηγόροι είτε ως νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς κ.ο.κ., είτε ως δικαστές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αναμένεται:

 • Να αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και θεωρίες και να τις εφαρμόζει στη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων στο γνωστικό πεδίο της Νομικής
 • Να αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες και μοντέλα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο δίκαιο
 • Να αντιστοιχεί την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση και να συζεύξει τις δύο προκειμένου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα
 • Να αναλύει και να αξιολογεί προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στο πεδίο της νομικής επιστήμης (εμπειρική και κανονιστική προσέγγιση)
 • Να αξιολογεί διαδικασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη νομική επιστήμη
 • Να εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο
 • Να αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης
 • Να εφαρμόζει τα αναγκαία μέσα και δυνατότητες στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έχουν εντοπιστεί
 • Να οικοδομήσει αναλυτικές και επικοινωνιακές ικανότητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό είναι σε κρατικό είτε σε υπερ-εθνικό επίπεδο
 • Να αποκτήσει διαχειριστικές ικανότητες σύμφωνα με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος
 • Να αποκτήσει εφόδια και δυνατότητες για συνεχή ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων
 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 1. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας: Οι φοιτητές ικανοποιούν την γνώση της αγγλικής γλώσσας αν το πρώτο πτυχίο διδάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά διεθνών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα στην αγγλική για να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 3. Επαγγελματική εμπειρία
 4. Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο.
 5. Καλή γνώση μίας τουλάχιστον πρόσθετης ξένης γλώσσας
 6. Ερευνητικές δυνατότητες των υποψηφίων
 7. Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.

Στο πρόγραμμα μπορούν να εισαχθούν φοιτητές για το εαρινό ή Χειμερινό εξάμηνο.

Τα έγγραφα που θα πρέπει να αποσταλούν σε ότι αφορά την αξιολόγηση για εισδοχή στο πρόγραμμα είναι:

 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες ή βεβαίωση από το γραφείο σπουδών του πανεπιστημίου του ενδιαφερόμενου, όπου θα αναφέρεται η (αναμενόμενη) ημερομηνία αποφοίτησης
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς παράγοντες
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Προσωπική Δήλωση
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, εάν υπάρχουν
 • Αντίγραφα ενισχυτικών στοιχείων όπως διακρί­σεις, εξετάσεις, επαγγελματική εμπειρία κλπ

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2017 τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, στο Email unic.greece@gmail.com

Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, μπορεί η μία συστατική επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη του υποψηφίου.
Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τυχόν απορίες σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία καλό είναι να επικοινωνήσετε με το γραφείο Γενικής Αντιπροσώπευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα είτε ηλεκτρονικά στo email unic.greece@gmail.com. είτε τηλεφωνικά στα: 801 1000 709 (αστική χρέωση / μόνο από σταθερό) και 69720 89310 (από κινητό).

Μπορείτε να αποστείλετε το σκαναρισμένα απαιτούμενα έγγραφα μεγέθους έως 25 MB στο unic.greece@gmail.com. Εάν το μέγεθος των αρχείων είναι μεγαλύτερο από 25 ΜΒ, τότε θα αποστείλετε αντίστοιχο αριθμό emails.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος σπουδών: Master Of Arts (MA)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 18 μήνες.

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης | Μερική

Μονάδες ECTS: 90

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το Φθινόπωρο του 2017 (Οκτώβριο 2017).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματως Ειδίκευσης (Master of Arts, MA) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση έξι (6) υποχρεωτικών Μαθημάτων, ενός (1) μαθήματος επιλογής και της Διπλωματικής Εργασίας ή εναλλακτικά, έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων κι τριών (3) μαθημάτων επιλογής.

Μέρος της αξιολόγησης των μαθημάτων είναι οι τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου και προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των φοιτητών στα εξεταστικά κέντρα. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία μπορείτε να παρευρεθείτε για τις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων βρίσκονται στη Λευκωσία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.


Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

60
EULP-501DL Θεωρίες περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία) 10
EULP-502DL Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση 10
EULP-509DL Πολιτική και Νομική Σκέψη 10
EULP-511DL Θεωρίες Δημοκρατίας 10
EULP-512DL Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα 10
MLAW-531DL Ευρωπαϊκή Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 10

Μαθήματα Επιλογής

30
EULP-513DL Ευρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα 10
EULP-533DL Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Προσκλήσεις 10
MLAW-502DL Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική 10
MLAW-509DL Νομική Έρευνα και Μεθοδολογία 10
MLAW-533DL Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 10
MLAW-590DL Διπλωματική Εργασία 20
ΣΥΝΟΛΟ 90

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο χορηγούμενος τίτλος θα αναφέρεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (Master of Arts - MA).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

Η σελίδα φορτώνει. Παρακαλώ περιμένετε.